May 2002
Visit to Novgorod Museum

 
one of  Novgorod's oldest monestaryInterior of the Novgorod Museum
Interior of the Novgorod MuseumInterior of the Novgorod Museum
 

painting by Ilya Repinartist: Vasily Sokolov (professor in Repin Institute)artist: Olga Bogaevskaya
artist: Lev Russov (portrait of artist Strizhelchik)artist:  Ilya Grabarartist: Valentin Serov
artist: Leon Bakstartist: K.Kryzhitskyartist: Svarog
artist: Kim Britovpainting by Evsey Moiseenko (former professor of Repin Institute)